Kamenolom i betonara Gorjak

U sastavu Lapor grupe je i Kamenolom Gorjak d.o.o. u sklopu kojeg djeluje betonara u Velikoj Vesi.

Dolomitni kameni materijal u ležištu “Gorjak” eksploatira se već desetljećima. Promjenom vlasnika kamenolom se intenzivno razvija: ulaže se u modernizaciju proizvodnog procesa, tehnološku opremljenost, te se mijenja zastupljenost na tržištu koje je do tada  bilo ograničeno na isporuku isključivo za potrebe grada Krapine, dok je eksploatacija u ležištu bila zanemarivana.

Novi vlasnik je kamenolomu pripojio i betonaru u Velikoj Vesi koja je nakon pripajanja doživjela znatnu modernizaciju. Ovime je zaokružen cjelokupan proizvodni proces te osigurana kvalitetna opskrba tržišta Krapinsko-Zagorske, Međimursko-varaždinske, Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije te Grada Zagreba.

 

KAMENOLOM GORJAK

Današnju poslovno tehnološku opremljenost i kapacitet kamenolom Gorjak postigao je ulaganjem vlasnika, tvrtke Lapor, u modernizaciju same proizvodnje i pridobivanje tehničko građevnog kamena.

Modernizacijom proizvodnog procesa u kamenolomu razvijen je etažni sustav eksploatacije s najmodernijim bušačim garniturama, utovarnim strojevima i damperima za interni transport kamena.

Kameni proizvodi posjeduju sve certifikate za proizvodnju asfalta, betona, te tampona i nasipnog kamena za kolničke konstrukcije. Kvalitetu kamenih materijala nadzire Institut IGH Zagreb, a kamenolom posjeduje i vlastiti moderan laboratorij.

Kamenolom pored agregata i tampona, te nasipnog kamena proizvodi i lomljeni kamen za izradu gabiona i obaloutvrda.

Kamenolom je asfaltiranom cestom izravno povezan s autocestom A2 Zagreb-Macelj.

Tehnološka opremljenost kamenoloma:

U svrhu modernizacije proizvodnje i pridobivanja tehničko građevnog kamena razvijen je etažni sustav eksploatacije sa najmodernijim bušaćim garniturama, utovarnim strojevima i demperima za interni transport kamena.

Drobljenje, oplemenjivanje i klasiranje vrši se na novom drobiličnom postrojenju u čijem je primarnom dijeu čeljusna drobilica Sandvik, u sekundarnom rotacioni mlin Gipo P-100, dok je u tercijarnom dijelu konusni mlin HP 300.

Sijanje gotovih proizvoda (dolomitnih agregata): rezonantno sito Nordberg FS 352.zlatna_kuna

Tehnološko otprašivanje gotovih proizvoda: dinamični separator DS 400

Ekološko otprašivanje: vrećasti filter.

Kapacitet drobilane je 150 t/sat dolomitnih agregata.

Dolomitni tamponi proizvode se na pokretnom postrojenju Gipo kombi RC 130 sa kapacitetom od 200 t/sat.

Kamenolom je dobitnik Zlatne kune kao najuspješnije malo poduzeće u Krapinsko-zagorskoj županiji u 2008. godini.

 

BETONARA VELIKA VES KRAPINA

Modernizacija betonare i strojeva za proizvodnju betonske galanterije započinje nakon što betonaru 2004. preuzima Kamenolom Gorjak d.o.o.

Prvu fazu modernizacije predstavlja izgradnja modernog, kompjuteriziranog i automatiziranog postrojenja za proizvodnju betonske galanterije austrijskog proizvođača AME. Drugu fazu modernizacije predstavlja izgradnja nove betonare njemačkog proizvođača ELBA čime se povećava kapacitet proizvodnje na 50 m3/sat gotovog betona.

Današnji kapacitet betonare je 30.000 m3 betona godišnje. Za potrebe proizvodnje betonske galanterije instalirana je 2007. godine nova betonara talijanskog proizvođača OMG kapaciteta 35m3/sat betona. Ovom modernizacijom zaokružen je tehnološki proces proizvodnje betona i betonske galanterije.

Betonara posjeduje moderan vozni park s dvije auto-beton pumpe i pet auto-miješalica (mixera) za prijevoz i ugradnju betona, te većeg broja kamiona opremljenih kranovima za dostavu betonske galanterije.

Sukladno zahtjevima tržišta cjelokupni tehnološki proces proizvodnje u betonari je certificiran i pod stalnim nadzorom Instituta IGH Zagreb, te vlastitog moderno opremljenog laboratorija.

Kontakti

adresa Gornje Jesenje, Gornje Jesenje bb
telefon 049 373204
telefaks 049 373208
email gorjak@lapor.hr